LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR FÖR Karlshamns GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på hemsidan (www.karlshamnsgk.com). Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Out of bounds (Regel 18.2)

1. Out of bounds definieras av vita pinnar eller vita linjer.
2. Om bollen korsar allmän väg och lägger sig på spelfältet på intilliggande hål

2. Pliktområden (Regel 17)

1. De röda pliktområden som bara är definierat på en sida är oändliga.

3. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden
a) Bollen träffar kraftledning
1. Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffade en kraftledning under spelet räknas inte slaget. Spelaren måste spela en boll utan plikt från där det föregående slaget slogs (se regel 14.6 för vad som ska göras).

4. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska delar av banan
a) Mark under arbete
1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete. 2. Områden definierat av blå pinnar med vit topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
5. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.

b) Oflyttbara tillverkade föremål

1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.

c) Organiska delar av banan

1. Vägar och stigar förutom allmänna vägar som utgör banans gräns
2. Stengärdsgårdar
3. Ruiner av gamla byggnader (hål 2, gamla banan samt hål 6 och 9 nya banan)

5. Begränsningar i att använda speciell utrustning
a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning
1. Under en rond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.
En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.
Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.
Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

6. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet
a) Sätt att avbryta och återuppta spelet
1. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.
Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

7. Uppförandekod (Regel 1.2)

Spelare skall vid varje tillfälle föregå med gott exempel. Om spelare uppvisar oacceptabelt beteende såsom:

  1. a)  Att medvetet åsamka skador på banan eller inte återställa banan genom att återplacera

    uppslagen torv, kratta bunkrar eller laga nedslagsmärken.

  2. b)  Ovårdat språk
  3. c)  Uppträda respektlöst mot medspelare, domare, tävlingsfunktionärer eller åskådare.

Tävlingsledaren, eller annan utsedd av denne, fattar beslut om eventuell påföljd. Beslutet kan inte överklagas

Vid grov förseelse eller åsidosättande av säkerhet rapporteras spelaren till klubben för handläggning.
Plikt för brott mot den lokala regeln:
Första förseelsen – Varning

Andra förseelsen – Ett slags plikt Tredje förseelsen – Allmän plikt Fjärde förseelsen – Diskvalifikation