Fastighetskommittén

Fastighetskommittén är styrelsens organ i frågor som rör byggnader och anläggningar.

Kommitténs huvuduppgift är att tillvarata golfklubbens intressen vad gäller fastighetsunderhåll och fastighetsutveckling, mm. och hålla styrelsen informerad om eventuella förändringar.

 

Arbetsuppgifter

Att upprätta underhållsplaner för de fastigheter golfklubben förfogar över och årligen presentera förslag till fastighetsunderhåll, mm. samt upprätta verksamhetsplan på kort och lång sikt för fastighetsbeståndets utveckling. I kommitténs uppdrag ligger även att för framtiden utreda och ta fram förslag på nya lokaler för banarbetarna, framtida uppställningsplats för husbilar/husvagnar, och boende i anslutning till klubben, eller andra byggnader som kan tillkomma med hänsyn till kommande behov.

 

I kommittén Fredrik Jönsson – Peter Nilsson – Ordförande är vakant