Karlshamns Golfklubb

Nya Banan sedan 2002

Hål 1

Hål 2

Hål 3

Hål 4

Hål 5

Hål 6

Hål 7

Hål 8

Hål 9

Hål 10

Hål 11

Hål 12

Hål 13

Hål 14

Hål 15

Hål 16

Hål 17

Hål 18