Kommittéer2024-06-16T19:51:56+01:00

Kommittéer

Klubbens idéella eldsjälar

Karlshamns Golfklubb är en förening och i denna anda är våra kommittéarbeten viktigta för att trygga framtiden för klubben.

I de olika kommittéerna genomförs olika arrangemang, aktiviteter och tävlingar under säsongen. Vi har aktivitet för damer, herrar, seniorer och juniorer. Utöver detta får vi hjälp av engagerade medlemmar för frivilligt arbete, ungdomsledare, golfvärdar mm. Vi är väldigt tacksamma för denna möjliget och ser gärna fler i denna rollen.

Tävling2024-01-30T14:35:18+01:00

Kontakter

Ordf. Marie Leandersson

miaknut@yahoo.se 0709-651018

Lillan Carlsson

Christine Svensson

Joakim Hermansson

Jonas Johansson

Per Gunnar Berg

Jörgen Wennerberg

Karoline Lindberg

Per Arne Svensson

Lena Mattsson

Patric Mattsson

Percy Lilja

Per Ola Leandersson

Marianne Lehne

Senior2024-02-12T13:37:42+01:00

Senior är man från och med det år då du fyller 50 år som dam och 55 år som herre!

Välkommen i gänget !!

Från och med säsongen 2016 är damerna 50+ och herrar 55+ samlade i en gemensam kommitté med ett gemensamt tävlingsprogram.

Utöver den organiserade tävlingsverksamheten spelas spontangolf mån- och fredagar, med manuell lottning och resultatuträkning.
Vi har vid dessa speltillfällen ej förtur till banorna.  Våra tävlingar och spontangolf fördelar vi ungefär jämnt mellan Nya och Gamla banan.  Spontangolfen är öppen för alla, både damer 50+ och herrar 55+.

Seniorerna deltar även med lag i Blekingeseriens åldersklasser. Laget i resp. klass består vid varje tävlingstillfälle av 6 deltagare, varav de 4 bästas resultat räknas. Spelformen är slagspel, scratch.

Kontakter

Ordf. Tomas Carlsson

tomas.utsiktsvagen@gmail.com 0708-937166

Margaretha Sköld

Henrik Crafoord

Bengt Wiberg

Per Inge Eriksson

Pelle Pettersson

Stefan Jönsson

Eva Tigerman-Enckell

Regel & Hcp2023-12-19T16:43:30+01:00

Kommittén huvuduppgift är att arbeta för att gällande SGF:s regler konsekvent tillämpas inom klubben.

Arbetsuppgifter

Hålla sig informerad om SGF:s regler för handicapsättning

Ansvara för handicapfrågor och handicapsättning

Ansvara för tävlingsbestämmelser och prispolicy

Ansvara regelutbildning

Ansvara för teori och ”Grönt kort” utbildning

Upprätta lokala regler och bestämmelser tillsammans med klubb- och banchef.

Vara förtrogen med bestämmelser för bestraffningsärenden

Kontakter

Ordf. Daniel Cehlin

daniel.cehlin@sparbankenikarlshamn.se   0730-296092

Eva Tigerman

Medlem2024-04-04T17:38:43+01:00

Medlemskommitté

Kommitténs huvuduppgift är att arbeta med åtgärder för att öka medlemsantalet genom riktade insatser mot olika medlemskategorier. Verka för en inkluderande attityd bland klubbens medlemmar för sammanhållning, mångfald och klubbkänsla. Samt stimulera alla medlemskategorier att utveckla sitt spel och regelkunnande.

 

Arbetsuppgifter

Sätta upp mål och handlingsplaner med fokus på att behålla gamla och rekrytera nya medlemmar.

Genom riktade insatser öka antalet kvinnliga medlemmar.

Arrangera och medverka vid olika aktiviteter i.e. event, medlemsaktiviteter, seminarier etc.

Utifrån medlemsenkäter etc. som speglar behov tillvarata medlemmars intresse.

Kontakter

Ordf. Bo Jonsson

bo.jonsson.matvik@gmail.com   0709-395338

Arne Tufvesson

Jonathan Ekelundh

Eva Fransson

Marknad2023-12-20T20:14:20+01:00

Kontakter

Ordf. Tobias Enckell

tobias.enckell@wisefast.se 0722-129090

Erik Thörnqvist

Henrik Wåhlin

henrik@karlshamnsgk.com   0708-584151

Junior2023-12-19T16:17:14+01:00

Juniorkommittén

Kommitténs huvuduppgift är att inom klubben tillvarata pojk- och flickjuniorernas intressen för golfspelet och att stimulera dem att utveckla sitt spel och regelkunnande, samt att delta i klubbens olika tävlingar.
Både interna och externa tävlingar som speciellt har juniorer som deltagare.

Arbetsuppgifter

I nära samarbete med klubbtränare ta fram plan för verksamheten och utveckla ungdomsledare.

Sätta upp mål och arbeta med rekrytering av fler ungdomar till klubben och särskilt stimulera ungdoms och juniorverksamhet.

Leda ungdomsverksamheten och se till så att klubben deltar i distriktets olika junior och ungdomsserier.

Utarbeta budgetförslag för verksamheten under närmast kommande kalenderåret.

Inom ramen för beviljade anslag lämna översiktlig plan för årets juniorverksamhet

Utse ledare för junior och ungdomslag.

Hålla kontakt med BGDF:s junioransvarig.

Ansvara för att bidrag från kommun, myndigheter och organisationer tillvaratas.

Kontakter

Ordf. Glenn Kristensson

glenn.kristensson@volvocars.com  0733-333719

Martin Bergqvist

Fredrik Johansson

Anna Hedström

Henrik Wåhlin

Fastighet2024-06-13T09:12:13+01:00

Fastighetskommittén

Fastighetskommittén är styrelsens organ i frågor som rör byggnader och anläggningar.

Kommitténs huvuduppgift är att tillvarata golfklubbens intressen vad gäller fastighetsunderhåll och fastighetsutveckling, mm. och hålla styrelsen informerad om eventuella förändringar.

 

Arbetsuppgifter

Att upprätta underhållsplaner för de fastigheter golfklubben förfogar över och årligen presentera förslag till fastighetsunderhåll, mm. samt upprätta verksamhetsplan på kort och lång sikt för fastighetsbeståndets utveckling. I kommitténs uppdrag ligger även att för framtiden utreda och ta fram förslag på nya lokaler för banarbetarna, framtida uppställningsplats för husbilar/husvagnar, och boende i anslutning till klubben, eller andra byggnader som kan tillkomma med hänsyn till kommande behov.

 

I kommittén Fredrik Jönsson – Peter Nilsson – Ordförande är vakant

Dam2024-03-04T15:55:19+01:00
  • Vår målsättning är att klubbens tjejer / damer och gäster ska känna trivsel och gemenskap på vår klubb.
  • Vi vill skapa en trivsam mötesplats på klubben och engagera så många som möjligt att delta i våra aktiviteter och tävlingar på golfbanan och i den miljön.
  • Vår förhoppning är att damkommitténs aktiviteter och sammankomster av olika slag, ska resultera i nya bekantskaper och spelsällskap på klubben.
  • Vi ska ha roligt tillsammans och det ska finnas något för alla.

Kontakter

Ordf. Malin Ferm

malinferm72@gmail.com 0738-601683

Pia Malmström

Agneta Ringdahl-Nilsson

Eva Reitan

Gunnel Klemedsson

Ann-Sofie Fröberg

Elisa Richardsson

Cecilia Thörnqvist

Helen Fröberg

Bana2023-12-19T15:44:45+01:00

Bankommittén

Bankommittén är styrelsens organ för handläggning av frågor som rör golfbanan.

Kommitténs huvuduppgift är att tillvarata golfklubbens intressen vad gäller önskemål och synpunkter när det gäller kvalitets- och säkerhetsfrågor på golfbanan. I samråd med Banchef skall BK se till att banan är tydligt och korrekt markerad enligt gällande regler.

 

Arbetsuppgifter

Diskutera eventuella banändringar, påkallade av någon part.

Svara för kvalitetshöjning och utveckling av båda banorna.

Vara lyhörd för idéer och synpunkter om golfbanorna från medlemmar och banpersonal.

Tillsammans med greenkeeper upprätta och revidera miljöplan i enlighet med gällande föreskrifter.

Genomföra åtgärder i form av skötselråd så att biologisk mångfald upprätthålls.

Upprätta verksamhetsplan på kort och lång sikt för banornas utveckling

Hålla styrelsen informerad om eventuella förändringar av banan.

Kontakter

Ordf. Fredrik Johnsson

fredrik.fj74@gmail.com   0732-577069

Jesper Holmberg

Torgny Olsson

Richard Dahl

Caroline Hydén

Mats Sturesson

Maxi Fyke

Till toppen