VIP-projektet

VIP-projektet är en satsning från regeringen för att gynna vilda pollinerande insekter.
VIP = Vilda Pollinatörer.

Exempel på vilda pollinatörer är vildbin, fjärilar och blomflugor.
Idag är flera arter inom dessa grupper hotade, det beror främst på att tillgången på boplatser och föda minskar mer och mer.
Länsstyrelsen i Blekinge har fått medel för att utföra åtgärder i fyra områden utpekade av SLU ArtDatabanken. Dessa områden är utvalda på grund av att det finns gott om sandiga marker och stor förekomst av rödlistade vildbin.
Karlshamns Golfklubb ligger inom ett av dessa VIP-områden. För att gynna pollinatörer kommer klubben bland annat bygga fem stora insektshotell och plantera blommande träd och buskar.

Länsstyrelsen bidrar med 156 000 kr till inköp av träd och buskar, material till insektshotell och humlebon samt sand.
Detta innebär att materialkostnaderna för nedanstående åtgärder ej belastar klubbens ekonomi och att en del  planteringar av träd kan tidigareläggas.
Arbetena utförs av klubbens banpersonal och frivilliga insatser av medlemmarna.

Insektshotell

Fem större insektshotell 

Två stycken på 15:e hålet Gamla Banan ett i högruffen på höger sida och ett intill Laxaleden.

Ett står 8:e hålet Gamla Banan långt åt höger i högruffen.

Ett finns på 8:e hålet Nuya Banan vid stenmuren ca 100 m från green

Ett hotell, något större än de andra, finns på 16:e hålet nya banan, i högruffen mot Gungvalavägen.

Träd och buskar

29 träd och 60 buskar planteras på vårkanten. 
Trädarter som planteras är rönn, lind och äppleträd.

Buskar planteras i grupper i högruffarna utanför spelfältet. Dessa  buskarter  planteras: fläder, svartaronia, svart vinbär och sälg.

Humlebon

50 humlebon skapas i de nya buskgrupperna.

Ljung

50 ljungplantor planteras på utvalda platser.

Sandslänt

I området finns en befintlig sandslänt på Nya Banan där sanden kommer att hållas öppen av klubben. 

Faunadepåer

Klubben kommer att placera ut faunadepåer (rishögar), dessa ska helst ligga på solexponerade platser. 

Utglesad högruff

Ca 14 000 m2 befintlig högruff inom 7 områden på Gamla Banan skall glesas ut för att skapa miljö för ängsblommor och örter och gräsarter. Totalt 200 ton sand kommer att fördelas på ytorna. Utföres under 2022 av banpersonalen.

Om rödlistade pollinatörer, läs här> Länk till länsstyrelsens PDF ”Artfaktablad Vilda Bin”

Läsvärt:

Anne Sverdrup-Thygesson "På naturens axlar - hur tio miljoner arter räddar ditt liv" 

Maja Lunde "Binas historia"