Organisation

Karlshamns Golfklubb (bolag och klubb)

Karlshamns Golfklubb är en ideell förening (KhGK) som äger ett bolag (KhGK Drifts AB) vilket ansvarar för driften av klubbens anläggning inklusive shop och drivingrange mm.

Restaurangen hyrs ut till extern part enligt separat hyresavtal.

Hur styrs Karlshamns Golfklubb?

Klubben ska verka i enlighet med klubbens stadgar. Den leds av en styrelse och en klubbchef. Styrelsen väljs av medlemmarna vid klubbens Årsmöte. Klubbchefen utses av styrelsen.

KhGK Drifts AB ska verka enligt Aktiebolagslagen och sin bolagsordning. Det leds av en styrelse och en verkställande direktör. Styrelsen utses av bolagsstämman och verkställande direktören utses av bolagets styrelse.

Klubben äger samtliga aktier i KhGK Drifts AB. Klubbens ordförande företräder aktieägarna med samtliga 1000 röster vid bolagets stämma.

Medlemmarna i klubben får insyn i bolaget genom den sammanslagna budget för bolag och klubb som presenteras och diskuteras på klubbens årsmöte. Budgeten skall före årsmötet vara behandlad i klubbens och bolagets styrelser.

Det är en uppgift för klubbens styrelse att se till att bolaget agerar i enlighet med Årsmötets intentioner. Det sker genom att aktuella frågor diskuteras i styrelsen för klubben och att de följs upp med formella beslut i bolaget. Omvänt gäller för styrelsen i bolaget att hålla klubbens styrelse informerad om sin verksamhet samt att vid behov förankra beslut i klubbens styrelse. Detta förfaringssätt underlättas av att klubbchefen och bolagets verkställande direktör är en och samma person samt att en av styrelseledamöterna i bolaget också är klubbens ordförande (ytterligare ledamöter från klubbstyrelsen eller av klubbens medlemmar kan också förekomma i bolagets styrelse, detta är dock inget krav).

Svenska golfförbundets och Riksidrottsförbundets stadgar omfattar idrottslig verksamhet, inte anläggningar. Karlshamns Golfklubb och dess driftsbolags verksamheter regleras av stadgar respektive bolagsordning.

I bolagsstyrelsen ingår:

Lars Pettersson ordf.
Erik Thörnqvist, ledamot
Ulf Olsson, ledamot
Magnus Mattsson, ledamot
Agneta Rngdahl-Nilsson, ledamot
Martina Persson, ledamot