INFORMATION OM KLUBBHUSPROJEKTET.

INFORMATION OM KLUBBHUSPROJEKTET.

Bästa medlemmar,

Sommaren har nu passerat och arbetet med klubbhuset har oförtrutet gått vidare med målsättningen att påbörja bygget innan årsskiftet 2018/2019.

Vi har tidigare meddelat att bygglovet för vårt nya klubbhus har beviljats och arbetet har hela tiden inriktats på att säkerställa kvalité och byggkostnader. Vi kan konstatera att vi har en pågående högkonjunktur med en het byggmarknad samt att vissa tillägg i det ursprungliga underlaget och förändringar av detaljer i utförandet har varit nödvändiga. Konsekvensen är en utökad investering om ca 10 % jämfört med den ursprungliga kalkylen.

Förhandlingar förs i slutskedet med ett lokalt byggföretag. Avsikten är att teckna ett avtal med ett absolut tak för kostnaderna och med möjlighet att tillgodogöra oss eventuella kostnadsbesparingar. Där är vi nu. Tillsammans med våra egna projekteringskostnader är kostnaden nu beräknad till ca 16,5 mkr. Den utökade investeringen om ca 1,5 mkr avses finansieras via lån. Den utökade lånedelen kommer med de räntor bankerna erbjuder endast att ha en marginell påverkan på finansieringskostnaderna.

Under veckan som gått har styrelserna för såväl det med kommunen gemensamt ägda klubbhusbolaget, KhGK Fastighet AB, som för Karlshamns Golfklubb haft möten med anledning av projektet och båda styrelserna är eniga i uppfattningen att genomföra byggnationen av det nya klubbhuset med den utökade kostnadsramen. Det skall i sammanhanget också noteras att våra betydande finansiärer, donatorerna Ingvar och Katarina Backhamre samt Karlshamns kommun fullt ut stödjer detta beslut. Ett nytt klubbhus är en oerhört viktig del i varumärket för framtiden och utvecklingen av verksamheten på Karlshamns Golfklubb.

För att alla medlemmar ska kunna få ta del av uppdaterad information och ta formellt beslut om den utökade investeringen kommer vi att kalla till ett extra årsmöte, den 5 november 2018, kl. 18.30.

 

2018-10-12
Styrelsen i Karlshamns Golfklubb

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
GODA NYHETER! 2020-05-25
ANGÅENDE KARLSHAMNSVECKAN 2020-05-23
RAPPORT FRÅN STYRELSEN. 2020-05-19
MORS DAG NÄRMAR DIG! 2020-05-18
BLANDAD INFORMATION. 2020-05-07