INFORMATION FRÅN ÅRSMÖTET 2020.

INFORMATION FRÅN ÅRSMÖTET 2020.

Årsmötet i går kväll samlade ett femtiotal medlemmar och leddes förtjänstfullt av Bengt Cedell och Lasse Lööf.

Årsmötet beslöt fastställa årsredovisningen för 2019 samt beslutades om budget, avgifter och verksamhetsplan för 2020 i enlighet med styrelsens förslag tillhandahållna före årsmötet.

Det förrättades också val av styrelse och övriga funktionärer enligt följande.

Till nya styrelseledamöter valdes Christine Svensson, Erik Törnqvist och Patric Wihlstrand samt omvaldes Stefan Vallerius. Till ny ordförande valdes Bengt Wiberg då Anders Sjöholm avböjt omval. Utöver nämnda personer ingår i styrelsen också Ann-Sofie Fröberg och Roger Holmström.  

Till revisorer valdes Bengt Månsson samt Erik Hagberg som revisorssuppleant.

Till valberedning valdes Lars Olsson, sammankallande, samt Lena K. Mattsson och Bengt Löfgren.

Under punkten Övriga frågor på dagordningen informerade ordföranden om att Ingvar och Katarina Backhamres donationer till klubben vid utgången av 2019 uppgår till över 9,1 miljoner kronor samt informerade Bert-Inge Storck och Jasmine Rawsthorne om att utöver dessa donationer kommer ytterligare 1 miljon kronor att doneras för uppförandet av två padelbanor under våren. I och med dessa donationer får Karlshamns GK möjligheten att ytterligare öka sin attraktionskraft som en modern anläggning för sport och rekreation. Ordföranden framförde styrelsens och klubbens varma tack till Ingvar och Katarina för deras donationer som sammantaget uppgår till mer än 10 miljoner kronor.

2020-03-13

Styrelsen

gm Bengt Wiberg 

Kommentarer